20 November 1829

Joseph Guillou’s Second Concert 

 

Copenhagen: Kongelige Theater

Time: Evening, Seven o’Clock

Programme

Part I  
Overture  
Flute MusicMr. GuillouGuillou
Song  
Piano ConcertoMr. MoschelesMoscheles
Part II  
Flute and Piano DuetMessrs. Guillou, Moscheles 
Song    
Flute VariationsMr. GuillouMaurer
Free Piano Fantasia, incl. a theme from
De to dage and a theme from Boieldieu’s
Jean de Paris
Mr. Moscheles 
Principal Vocalists: Mrs. Zrza; Mr. Becker
Principal Instrumentalists: Messrs. Guillou, Moscheles

———————————

Programme Notes: Mrs. Zrza sang one of the songs, and Mr. Becker an Aria from Kuhlaus’ Røverborgen.—. The Duet that Moscheles and Guillou performed may have been Moscheles’ Sonate Concertante for Piano and Flute Op.79 which was published at the time.

Profit: 641 thalers


Moscheles: Guillou, der sein zweites Concert zu gewöhnlichen Preisen angekündigt hat, bot mir an, es nun mit ihm zu doppelten Preisen zu geben. Das kostet mich nur drei Tage Zeit, weshalb ich es annahm. Nicht wahr, die drei Tage lassen sich verschmerzen? Das Concert wird in G’s. Namen, unter meiner Mitwirkung, angekündigt. [AML I, 221.]

Moscheles: The same scene enacted at my last concert has now repeated itself, and that too directly the first announcement appeared. Everything again sold off at double prices; 641 thalers came to my share. Besides this, I shall turn snuff taker, for His Majesty honoured me with the present of a gold enamelled box. Prince Christian sent me a diamond ring: Frau —— a gold watch-chain; I had besides all sorts of complimentary messages from the Court.[RMM, 159-160.]

Advertisements

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger (November 12, 1829): [2]

Med høie Vedkommendes Tilladelse har Hr. Guillou, første Fløitenist hos Hans Majestæt Kongen af Frankrig, Solospiller ved der kongelige musikalske Akademi og Medlem af Conservatorier i Paris, den 2Ere, Fredagen den 20de November, Kl. 7, at give, paa det kongelig Hoftheater, sin an den Concert, hvis Indhold nærmere vil blive bekjendtgjort. Billetter til hele Loger og enkelte Pladser ere at erholde i Concertgiverøns Logis: Hôtel Royal Nr. 50, fra Kl. 10 til 2 og fra 4 til 6.

Kiøbenhavnsposten (November 13, 1829): 738.

Hr. Guillou stal til sin Concert have Haab om at erholde Assistence af Moscheles, hvis det er denne Kunstner muligt at udsælte sin Afreise saa lange.

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger (November 14, 1829): [1]

Med høie Vedkommendes Tilladelse har Hr. Guillou, første Fløitenist hos Hans Majestæt Kongen af Frankrig, Solospiller ved der kongelige musikalske Akademi og Medlem af Conservatorier i Paris, den 2Ere, Fredagen den 20de November, Kl. 7, at give, paa det kongelig Hoftheater, sin an den Concert, (i hvilken saavel Hr. Professor Moschelles som Hr. Guillou sidste Gang lade sig høre) af følgende Indhold:

Iste Afdeling

1. Øuverture

2. Fløite-Concert, comp. og udføres af Hr. Guillou

3. Synge-Numer

4. Fortepiano-Concert, componeret og udføres af Hr. Professor Moschelles.

2ste Afdeling

1. Duet-Concert for Fløite og Fortepiano, udføres af Hr. Professor Moschelles og Hr. Guillou

2. Synge-Numer

3. Variationer for Fløite, componeret af L. Maurer, udføres af Hr. Guillou

4. Improvisation, udføres af Hr. Professor Moschelles.

Billetter til hele Loger i 1ste Stage og til enkelte Pladser ere at erholde i Concertgiverøns Logis: Hôtel Royal Nr. 50, fra Kl. 10 til 2 og fra 4 til 6

Allgemeines Wochenblatt (November 16, 1829): [2].

Mad. Milder Hauptmann sowohl als auch Guillou werden in der nachsten Woche noch ein Concert hier geben. Letzterer har Hoffnung Assistence von Moscheles zu erhalten, falls es diesem möglich ist seine Abreise so lange anszusetzen

Kiøbenhavnsposten (November 16, 1829): 742.

Man erfarer med Fornøielse, at Moscheles forinden sin Afreise endnu engang agter at lade sig høre ved Hr. Guillous Concert paa Hoftheatret næstkommende Fredag, i tvende Solonummere: en af ham selv componeret Fortepiano-Koncert og en improviseret Phantasie over forskjellige Themaer, ligesom han i Forening med Hr. Guillou agter at udføre en Duet-Concert for Fløite og Fortepiano. Samme Concertaften vil Hr. Guillou lade sig høre i en af ham componeret Fløite-Concert og i nogle af L. Maurer componerede Variationer.

Kongelig allernaadigst privilegeret Skanderborg Amtsavis og Avertissements-Tidende (November 17, 1829): [3].

Saavel Mad. Milder-Hauptmann som Hr. Guillou ville i næste Uge give deres anden og sidste Concert paa Hoftheatret; den første paa Torsdag; den sidstnævnte paa Fredag…Hr. Guillou stal til sin Concert have Haab om at erholde Assistence af Moscheles, hvis det er denne Kunstner muligt at udsalte sin Afreise saa lange. (S. Bl.)

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger (November 17, 1829): [1].

[Same as issued in Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger on November 14]

Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger (November 19, 1829): [2].

[Same as issued in Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger on November 14]

Kiøbenhavnsposten (November 19, 1829): 750.

Som man erfarer, vil Indtægten af den til i morgen Aften ansatte Concert paa Hoftheatret blive deelt imellem de tvende udmærkede Kunstnere, som deri lade sig hore, D Hrr. Guillou og Moscheles, da den Sidste, formedelst sin Afreise herfra, ei selv kan erholde Leilighed til at give nogen anden Concert.

Kiøbenhavnsposten (November 19, 1829): 750.

Som man erfarer, vil Indtægten af den til i morgen Aften ansatte Concert paa Hoftheatret blive deelt imellem de tvende udmærkede Kunstnere, som deri lade sig hore, D Hrr. Guillou og Moscheles, da den Sidste, formedelst sin Afreise herfra, ei selv kan erholde Leilighed til at give nogen anden Concert.

Allgemeines Wochenblatt (November 23, 1829): [1].

Moscheles wird zusammen mir Guillou am 20sten dieses ein Concert geben, dessen Einnahme unter diesen Herren Getheilt wird.

Reviews

Dagen (November 21, 1829): [2].

En i Sandhed sielden Kunstnydelse blev iasres vort musikelkende, Publicum til Deel, idet tvende saa udmærkede Tonerkunstnere, som d. Hrr. Guillou og Professor Moscheles i forening gave en Concert vaa der kongelige Hofthearer. Uagtet de ril der Dobbelte as der Sædvanlige ansatte Priser var naturligviis Huser propfuldt, og enthusiastisk Bifald lønnede begge Kunstnerne for deres forskiellige Præstationer. Den Beredvillighed, hvormed Isr. Zrza understøttede Concert-giverne i begge Concertens Afdelinger, vandr ligefaa levende Anerkjendelsee.—Hr. Professor Moscheles er allerede imorges afrejst herfra Hovedstaden, hvor han nod den Lykke af Hans Majestæt Rongen at modtage en kostbar Gulddaase.

Kiøbenhavnsposten (November 23, 1829): 758.

Dhrr. Prof. Moscheles’s og Guillous Concert i Fredags gaves for propfuldt Huus og med et overordentligt Bifald. Hr. Guillou udførte en af ham selv componeret Concert for Fløite og nogle Variationer af L. Maurer, Hr. Prof. Moscheles en af ham componeret Fortepiano-Concert, og begge Kunstnere i Forening en Duet-Concert for Fløite og Fortepiano. Ligesom man i de førstnævnte No. atter havde Anledning til at beundre hver af disfe udmærkede Virtuosers overordentlige Kunstfærdighed, deres genialske Spil og smagfulde Foredrag, saaledes skjænkede isærdeleshed det sidstnævnte, som de begge udførte til-sammen, en ligesaa sjelden som henrivende Nydelse. Jfr. Zrza sang denne Aften med stort Bifald tvende Bravourarier, den sidste: Kuhlaus for Md. Becker componerede store Arie til Røverborgen, efter Forlangende, og heldigere end sidst. Concerten fluttedes ogsaa dennegang med Phantasie over sorffjellige Themaer, improviseret af Moscheles. Kunstneren lod sig ved Indtrædelsen i Salen af Syngedirecteuren Hr. Prof. Siboni opgive et Par Themaer (af De to Dage og Johan fra Paris), og varierede dem med en Genialiter, der henrev den talrige Forsamling til der meest stormende Applaus og Bravoraab.

Allgemeines Wochenblatt (November 23, 1829): [1].

Kopenhagen den 24. Novbr.

Das Concert der Herren Moscheles und Guillou hat am Freitag bei vollem Hause und mit außerordentlichem Beifalls Statt gefunden. Ersterer ist mil einer kostbaren goldenen Dose von Sr. Majestät dem König beschenkt worden

Kongelig allernaadigst privilegeret Skanderborg Amtsavis og Avertissements-Tidende (November 27, 1829): [3].

D Hrr. Prof. Moscheles’s og Guillous Concert i Fredags gaves for propfuldt Huus og med et overordentligt Bifald. Hr. Guillou udførte en af ham selv componeret Concert for Fløite og nogle Variationer af L. Maurer, Hr. Prof. Moscheles en af ham componeret Fortepiano-Concert, og begge Kunstnere i Forening en Duet-Concert for Fløite og Fortepiano. Ligesom man i de førstnævnte No. atter havde Anledning til at beundre hver af disfe udmærkede Virtuosers overordentlige Kunstfærdighed, deres genialske Spil og smagfulde Foredrag, saaledes skjænkede isærdeleshed det sidstnævnte, som de begge udførte til-sammen, en ligesaa sjelden som henrivende Nydelse. Hs. Majestæt Kongen har hærdet Moscheles ved Overrækningen af en kostbar Gulddaase. (S. Bl.)

Den til Forsendelse med Brevposterne Kongelig allernaadigst (alene) privilegerede Aarhuus Stifts-Tidende (December 1, 1829): [2].

Moscheles og Guillou gave deres sidste Concert i Forening, for propfulde Huus og med overordentligt Bifald. Til Slutning lod Hr. Moscheles sig opgive nogle Themaer, som han improviserede med en Genialilet der henrev Forsamlingen til det meest stormende Applaus og Bravoraab. Hs. Majestæt Kongen har hædret den berømte Kunstner ved Overrækningen af en kostbar Gulddaae. Hs. Kongl. H. Prinds Christian beærede ham med en kostbar Brillantring.

Den til Forsendelse med Brevposterne Kongelig allernaadigst (alene) privilegerede Aarhuus Stifts-Tidende (December 7, 1829): [2].

[Same as issued in Den til Forsendelse med Brevposterne Kongelig allernaadigst (alene) privilegerede Aarhuus Stifts-Tidende on December 1]

The Morning Post (December 15, 1829): 3.

The King of DENMARK has been giving several Concerts: at one of them his MAJESTY and Prince CHRISTIAN presented Mr. MOSCHELES, at the conclusion of his performance on the grand pianoforte, with a splendid diamond ring and a gold snuff box, expressing at the same time, their approbation of his performance in very gratifying terms.[1]

Allgemeine musikalische Zeitung (March 31, 1830): 207.

Den 20sten November gaben Hr. Moscheles und der Hr. Guillou vereint ein Concert auf dem königlichen Hoftheater, welches ihr zweytes und letztes Concert war. Wiewohl die Preise auch bey diesem Concerte verdoppelt waren, wurden doch alle Einlasscharlen abgesetzt. Beyde Künstler ernteten, wie bey ihren vorhergehenden Concerten, verdienten und ungetheilten Beyfall


[1] This has been repeated by other British newspapers as well.