17 November 1835

First Vocal and Instrumental Concert by Ignaz Moscheles

 

Amsterdam: Hoogduitse Schouwburg

Time: Evening, Half Past Eight o’Clock

Tickets: Balcony, 3 Gulden; Stalls in Gallery, 2 Gulden

Programme

Part I  
Overture  
Piano Concerto No.2 in E flat major  Mr. MoschelesMoscheles
From De Mensch: AriaM. de VrugtVan Bree
Piano Fantasia, The Recollections of Ireland
with Orchestral Accompaniments
Mr. Moscheles  Moscheles
Part II  
Overture to Schiller’s Tragedy, Joan of Arc Moscheles
Seventh Air VariationMr. C. FischerDe Bériot
Piano Concerto No.6 in B flat major, Fantastique (MS)Mr. MoschelesMoscheles
Air VariationM. de VrugtRode
Free Piano Fantasia, incl. themes from Weber’s EuryantheMr. Moscheles 
Principal Vocalists: Messrs. C. Fischer, M. de Vrugt  
Principal Instrumentalists: Mr. Moscheles
Conductor: Mr. Johannes Bernardus van Bree

———————————

Moscheles: Damals [1820] schrieb ich dort mein G-moll-Concert, jetzt sehe ich meine neueren Compositionen mit nicht geringerer Wärme aufgenommen, muss in Felix Meritis u. a. musikalischen Gesellschaften spielen und überall ein zweites Mal improvisiren. Auch das pecuniäre Resultat ist ein vortreffliches. [AML I, 313-314.]

Charlotte: Komisch aber…bleiben doch, trotz aller musikalischen Ehren, die mein Mann geniesst, einige althergebrachte Sitten der Holländer, ich nenne Euch nur die des Abonnement-Concerts, da sie uns zunächst berühren. Der erste Theil ist kaum zu Ende, so verschwinden sämmtliche Herren; wo sind sie? Die Geruchsnerven verkünden es bald; sie rauchen in einem angrenzenden Saale. Aber die Damen haben nicht Zeit, die Nase darüber zu rümpfen; denn ihnen wird alsbald Chocolade und Limonade gereicht; indem sie sie geniessen, unterhalten sie sich miteinander. Ich sass, wie gewöhnlich, wenn Moscheles öffentlich spielt, allein in einem Winkel, und hatte Zeit, mir die nüchterne Einfachheit der vier weissen Saalwände anzusehen, die ich nicht bewundern konnte. Dann aber dachte ich wieder, wie ich es seit fünfzehn Jahren mit Nutzen in England thue: Ländlich, sittlich. Die Chocolade mundete, und der Rauch genirte mich nicht mehr. [AML I, 313-314.]

Advertisement

Nieuwe Amsterdamsche courant en algemeen handelsblad (November 14, 1835): 4.

CONCERT. J. MOSCHELES, Professor aan de Koninklijke Muzijk-Academie te Londen, zal de eer hebben op Dingsdag den 17den November 1835, in de Zaal van den Hoogduitschen Schouwburg, in de Amstelstraat, te geven: Een GROOT VOCAAL en INSTRUMENTAAL-CONCERT.

PROGRAMMA.

Eerste Deel. 1.) Ouverture. 2.) Groot Concert (in E dur) voer Piano-Forte, gecomponeerd en voorgedragen door den Concertgever. 3.) Aria uit het D. clamatorium: De Mensch, woorden van H. J. Foppe, muzijk van J. B. van Bree, gezongen door W. P. de C. Vrught. 4) Souvenir d’Irlands, Groote Fantaisie voor Piano Forte, met Orkest, gecomponeerd door [*] Concertgever.

Tweede Deel. 1.) Ouverture tot Schiller’s Treurspel Jeanne d’Arc, gecomponeerd door J. Moscheles. 2.) 7de Air Varié van C. de Beriot, uitgevoerd door den Heer C. C. Fischer. 3.) Concerto Fantastique (M. S.), voor Piano-Forte, voorgedragen door den Concertgever. 4.) Variatie, van Rode, gezongen door den Heer W. P. de C. Vrugt. 5.) Vrije Fantaisie, uitgevoerd door den Concertgever. Aanvang ten Half Acht Ure.

Balcons en Loges f 3. Parterre en Galerij f 2.

Entrée-Biljetten zijn te bekomen bij de Heeren THEUNE&COMP., in de Kalverstraat en aan bovengenoemden Schouwburg, op Maandag den 16Jen en op den dag van het Concert, van des morgens 10 tot des middags ten 2 ure.

Nieuwe Amsterdamsche courant en algemeen handelsblad (November 17, 1835): 4.

CONCERT. Heden avond zal het aangekondigde Concert van den Heer J. MOSCHELES, Professor aan de Koninklijk Muzijk-Academie te Londen, volgens Programma in de Amsterdamsche Courant van 14 en 16 en in het Handelsblad van 14 dezer aangekondigd, in den Hoogduitschen Schouwburg plaats hebben. Aanvang ton half acht ure.

The Evening Chronicle (December 20, 1835): 3.

MR. MOSCHELES…He is now we believe, at Amsterdam, from whence he return by the way of the Hague, Rotterdam, Antwerp, and Brussels, and is expected in London about the middle of December.

Reviews

Nieuwe Amsterdamsche courant en algemeen handelsblad (November 24, 1835): 4.

Concert.

Van den Heer. J. MOSCHELES.

Dingsdag 17 November 1835.

Bohemen, sedert vele eeuwen een klassiek land der toonkunst, heeft bijzonder in de laatete helft der vorige eeuw vele en uitmuntende Virtuozen en Componisten voortgebragt, en is ook het vaderland van een der beroemdste thans levende Pianisten, van den Heer J. Moscheles. Deze werd te Praag in 1794 geboren, toonde reeds vroegtijdig zulk eenen grooten aauleg tot de muzijk, dat zijn vader, een Israëlitisch koopman, besloot, hemaan de kunst toe te wijden. Van Dionisins Weber, den Directeur van het Conservatoire te Praag, ontving hij voornamelijk zijns muzijkale opvoeding, en wel zoo gelukkig, dat de leerling zich met ziju twaalfde jaar in openbare Concerten met den meesten bijval op de Piano Forte liet hooren. 14 jaren oud zijnde ging hij naar Weenen, en zette aldaar zijne muzijkale studiën voort, wedijverde met de toenmalige grootste Pianisten, componeerde de geliefkoosde variatien op den Alexandermarsch, doorreisde van tijd tot tijd het noorden van Duitschland, en ondernam in 1820 zijne eerste groote kunstreis over Holland en Frankrijk naar Londen, alwaar hij zich, gestreeld door het luisterrijkste onthaal, met der woon vestigde, en alwaar hij naderhand als Professor aan de Koninklijke Muzijk-Akademie aangesteld werd. Sedert heeft hij onderscheidene reizen naar het vaste land gedaan, en ook eindelijk thans eens weder Holland bezocht, alwaar hij met niet minder geestdrift ontvangen werd, dan voor vijftien jaren.

De Heer J. Moscheles behoort, zoo als algemeen erkend is tot de beroemdste Pianisten van den voorlaatsten tijd, zoo als ook Hummel, Kalkbrenner, Pixis, Tield en anderen. In den tegenwoordigen tijd zijn weder oreuwe gesternten aan den muzijkalen hemel verschenen, die bizondere oplettendheid verwekken, veelvuldige bewonderaars hebben, en de bestaande te verduisteren dreigen. Men noemt onder deze Chopin, Liszt, Schubert en anderen. Daar intusschen de lichtstralen van dezen nog niet tot ons zijn doorgedrongen, kunnen wij ons nog geheel en al in den gians der ouderen verblijden, en nog ongestoord genieten, hetgeen deze ons aanbieden. Wat nu het gehoorde van dezen meester der toonkunst op het onderhavige Concert betreft, zoo weren wij niet, wat wij het meest zullen bewonderen, of zijne geestige, vernuftige en onderhoudende compositien of zijne [*] muntende voordragt. De hoogst mogelijke zuiverheid en vlugheid, een bescheidene, sierlijke aanslag, gepaard met de bevalligste en tevens krachtigste uitdrukking kenschetsten zijn spel. De gewaarwordingen, die hij te weeg brengt, zijn gelijk aan die, welke man gevoelt, wanneer men een geestig Dichter zijne balladen en andere verhalende gedichten hoort voordragen. Is een groot Concert (E-dur, of mi-majeur) schren hij ons eene levensschels, rijk aan ernstige en aangename wisselingen, in eene Fantaisie Souvenir d’Irlande eene belaugrijke reis, en in een Concert fantastique een avontuurlijk droomveerschijnsel te verhalen; terwijl zijne vrije fantaisie naar het geestig onderhoud van een man van smaak geleek. De hoofdthema’s van deze vrije fantaisie, eenige bevallige motiven uit de Opera Euryanthe, waren hem, zoo als men verzekert, kort voor het begin van het Concert door een der toehoorders opgegeven geworden, zoodat hij er zich niet op had kunnen prepareren, gelijk men ander bij zulk een fantaiseren wel eens veronderstelt. Es te meer [*] das de vlugheid, waarmede zijne gedachten zich ontwikkelden, de bevallige aaneenschakeling van dezelven, en de bravour, waarmede hij dezelve uitvoerde, te bewonderen. De Ouverture tot Schillers Treurspel Jeanne d’Arc, van de concert geven, is en rijk tafereel; maar niet genoegzaam te verstaan en te [*] voelen voor hem, die dezelve slechts eenmaal hoort, en [*] tevens niet bekend is met het genoemde treurspel. Deze Ouverture zoo wel als eene andere van Lindpaintner en mede de accompagnementen van verschillende solostukken werden door het voortreffelijk bezette Orkest en onder de leiding van onzen verdienstelijken Toonkunstenaar, der Heer J. B. van Bree, uitmuntend uitgevoerd.—De Heer Vrugt, die mede dezen avond eene Aria van den Heer van Bree, en Variatiön van Rode zong, scheen wegens eenige ongesteldheid niet van zijn gewoon kunstvermogen meester te zijn, en konde zich dus niet in zijnen vollen glans vertoonen. De Heer C. C. Fischer daarentegen droeg het 7de Air Varié van C. de Beriot met zulk eene inspanning, met zulk eene bevallige uitdrukking en met zulk een gelukkig gevolg op de viool voor, dat hem de levendigste toejuiching te beurt viel.—Overigens was de Concertzaal met eene luisterrijke en talrijke schaar van toehoorders bezet, en du opgewekte geest derzelven betoonde den Concertgever de groots belangstelling.

The Morning Post (January 8, 1836): 4.

Extract from the Constitutionnel of December 29, 1835.— “The celebrated pianist, Mr. Moschelles, who was expected at Paris, on his return from Germany, left Brussels some days ago to proceed to London. He has given concerts in the principal towns in Holland, at Antwerp, and Brussels. At most of these concerts he has played on pianofortes of the new construction of M. Paper, of Paris. All amateurs of that instrument have observed with pleasure that the first pianoforte players of England, as Mr. Moschelles, Cramer, and Mrs. Anderson, appreciate the important improvements made by M. Pape.

The Greenwich, Woolwich and Deptford Gazette, and West Kent Advertiser (January 9, 1836): 3.

M. Moscheles, the celebrated composer and pianiste, has been recently giving concerts at Amsterdam, the Hague, and Rotterdam, and latterly at Brussels, with great success.

Bell’s Life in London and Sporting Chronicle (January 10, 1836): 1. 

Moscheles has been recently giving concerts at Amsterdam, the Hague, and Rotterdam, and Brussels, with great success.

Caledonian Mercury (January 11, 1836): 2. 

Moscheles has been recently giving concerts at Amsterdam, the Hague, and Rotterdam, and Brussels, with great success.

Revue et Gazette Musicale de Paris (January 24, 1836): 29-31.

Bruxelles, le 20 janvier 1836.

MOSCHELÈS.

Le célèbre pianiste Moschelès, retournant de Hambourg à Londres, a pris, avec toute sa famille, sa route par la Hollande et la Belgique. Ses pas n’ont été marqués que par les succès de son immense talent. A Amsterdam, à Rotterdam, à La Haie, il a donné des concerts, où les nombreux amateurs de bonne musique, que renferme la Neerlande, s’étaient réunis pour admirer et applaudir le virtuose et le compositeur.

Neue Zeitschrift für Musik (May 20, 1836): 171-172.

Aus Amsterdam.

 Ende Avril.

(Concerte der einheimischen Künstler.—Hr. Moscheles.—Mad. Belleville.—)

Seit November sandte ich Ihnen keine Berichte über das musikalische Treiben in dieser Stadt, und fand auch eben keine besondere Veranlassung dazu. Gegenwärtiges gibt Ihnen einen summarischen Abriß musikalischer Erlebnisse dieses Zeitraumes.

…Unter den fremden Tonkünstlem fand Hr. Moscheles als der vollendetste und geschmackvollste Pianofortespieler in zwei Concerten ansehnlichen Zuspruch und den ungetheiltesten, allgemeinsten Beisall; dahingegen Mad. de Belleville-Oury nur wenig Zuspruch und getheilten Beifall erhielt. Enthusiasten des Classischen glaubten aber ihr, die nur meistens Sachen von Beethoven, Hummel, Mendelssohn-Bartholdi und ähnlichen Meistern vortrug, den Vorrang geben zu müssen. Sie nannten ihren Vortrag den tragisch-dramatischen, der nur den Ausdruck des Ganzen bezwecke, und jenen des Hrn. Moscheles den  declamatorisich-romantischen, der die Ausbildung und Vollendung jeder einzelnen Stelle, ja jeder Note zu erreichen suche. Von diesem Letzteren hörten wir Concerte, Phantasieen, Etudes u. s. w., alles von seiner eignen Composition.